Szkolenia międzynarodowe

TCA

TCA (Training and Cooperation Activities) to inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia, seminaria i warsztaty umożliwiające beneficjentom programu Erasmus+ oraz narodowym agencjom działającym w krajach programu realizację działań zmierzających do osiągnięcia lepszej jakości projektów i ich rezultatów, do nawiązywania nowych partnerstw.

Realizacja inicjatyw w ramach TCA powinna gwarantować lepszy wpływ Programu na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Co oferuje TCA?

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Oferta szkoleń międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczy wszystkich sektorów:

 • Edukacja szkolna (SE)
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)
 • Szkolnictwo wyższe (HE)
 • Edukacja dorosłych (ADU)
 • Młodzież (Youth)

Zespół TCA Polskiej Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Często zadawane pytania

 • Kto organizuje wydarzenia TCA?

  Wydarzenia TCA są organizowane i prowadzone przez Narodowe Agencje Erasmus+ w krajach objętych programem. Niektóre działania TCA dla młodzieży są organizowane przez sieć SALTO.

 • Co daje mi udział w wydarzeniach TCA?

  Udział w TCA daje Ci możliwość:

  • tworzenia i/lub rozszerzania kontaktów i współpracy z organizacjami z podobnych lub różnych dziedzin w Polsce i Europie;
  • zdobycia wiedzy i umiejętności praktyczne na temat programu Erasmus+ oraz uzyskania wsparcie w zakresie pomysłów na projekty;
  • rozpowszechnianie wyniki swoich projektów na poziomie europejskim.

  Istnieje szeroki zakres działań, takich jak warsztaty, kursy szkoleniowe, seminaria i działania na rzecz budowania partnerstwa na tematy istotne dla programu Erasmus+, w tym:

  • narzędzia służące poprawie uznawania umiejętności i kompetencji, w tym nabytych w ramach uczenia się nieformalnego i pozaformalnego;
  • integracja, różnorodność kulturowa i kompetencje międzykulturowe;
  • Aktywne obywatelstwo europejskie i poszerzanie uczestnictwa; oraz
  • zatrudnienie i przedsiębiorczość społeczna.
 • Kto może zostać uczestnikiem?

  W wydarzeniu międzynarodowym może wziąć udział osoba, która ma ukończone 18 lat.

  • Uczestnik wydarzenia jest przedstawicielem organizacji/instytucji, którą podał w zgłoszeniu.  
  • Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się ludzie reprezentujący grupy nieformalne,
  • Jedną organizację reprezentuje jedna osoba, chyba że specyfika wydarzenia wskazuje inaczej.
 • Jak wygląda rekrutacja na wydarzenia?

  • Polska Narodowa Agencja rekomenduje uczestników z Polski.
  • Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w wydarzeniu podejmowana jest przez organizatora.
  • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronach salto-youth.net/salto-et.net, jako formularza zgłoszeniowy.
  • Selekcja uczestników odbywa się na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym przed upływem terminu zgłoszeń.
  • Nie przyjmujemy CV ani listów motywacyjnych.
  • Nie przyjmujemy formularze po upływie terminu zgłoszenia.
  • Pierwszeństwo podczas rekrutacji Uczestników mają osoby, które jeszcze nie brały udziału w wydarzeniach międzynarodowych oraz te, które są reprezentantami organizacji o profilu najbardziej adekwatnym do tematyki wydarzenia.

  Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w wydarzeniu w ciągu 7 dni od daty wysłania zawiadomienia o zakwalifikowaniu potwierdza mailem zwrotnym zapoznanie się z regulaminem oraz przyjęcie go do stosowania.

 • Kto pokrywa koszty mojego udziału?

  • Koszty podróży zostaną zwrócone Uczestnikom do wysokości 2100 PLN lub 500 EUR po zakończeniu spotkania i przekazaniu formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów pocztą tradycyjną na adres FRSE Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa (z dopiskiem TCA – edukacja szkolna / kształcenie i szkolenie zawodowe / edukacja dorosłych / Młodzież lub Europejski Korpus Solidarności NET).
  • Uczestnik jest zobowiązany do wyboru najtańszej opcji przejazdu (bilety II klasy lub klasy ekonomicznej w środkach komunikacji publicznej, takich jak: samolot, pociąg, autobus, etc.) umożliwiającej udział w wydarzeniu w podanych przez organizatora dniach i godzinach.
  • Uczestnik z Polski zobowiązany jest do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia i z powrotem.
  • Uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas podróży i pobytu zagranicą we własnym zakresie.

  Zakwaterowanie i utrzymanie są zwykle zapewniane bezpłatnie przez organizatorów wydarzeń lub pokrywane przez polską Narodową Agencję.

 • Gdzie mogę znaleźć aktualną listę wydarzeń?

  Kalendarz wydarzeń znajduje się na https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar (sektor Młodzież) oraz https://salto-et.net (sektory: Edukacja Szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja dorosłych)