Znajdź ofertę dopasowaną do swoich potrzeb!

Wybierz sektor programu Erasmus+

 • Edukacja szkolna

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera nauczycieli, pracowników szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji formalnej, by mogli korzystać z kursów i szkoleń, prowadzić zajęcia i uczestniczyć w obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia w wymiarze indywidualnym, dzięki realizacji mobilności, oraz w wymiarze instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianie dobrych praktyk.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne, ułatwia pracownikom szkół wyższych udział w mobilnościach, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera organizacje aktywne w dziedzinie niezawodowej edukacji dorosłych, zamierzające realizować zagraniczne mobilności edukacyjne dla swoich dorosłych słuchaczy i kadry oraz projekty partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież i osoby z nią pracujące mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno-zawodowym.

  grafika: strzałka
 • Sport

  Wsparcie współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, organizacji niekomercyjnych imprez sportowych, edukacji w sporcie i poprzez sport, włączania społecznego oraz walki z dyskryminacją i nieuczciwością.

  grafika: strzałka
 • Jean Monnet

  Jean Monnet to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. Projekty Jean Monnet dotyczą studiów w dziedzinie nauki o Unii Europejskiej. Promują badania i nauczanie o UE.

  grafika: strzałka

Erasmus+ Edukacja szkolna  dla kogo?

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej i na jej rzecz.

W Polsce pełną listę instytucji uprawnionych do wnioskowania w Akcji 1 w sektorze Edukacji szkolnej co roku zatwierdza Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe  dla kogo?

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. Wnioski mogą składać instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: szkoły branżowe i techniczne, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe dla kogo?

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Edukacja dorosłych dla kogo?

O dofinansowanie w tym sektorze programu Erasmus+ mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne. W ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w tych organizacjach (słuchacze) z określonych grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Natomiast w ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze mają możliwość uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Młodzież dla kogo?

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży (tylko KA1) oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji.

Do udziału w projektach uprawnione są osoby młode (13–30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych).

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Sport – dla kogo?

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja lub instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z Programem. Wnioskodawcą mogą zostać m.in. narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje, instytucje edukacyjne, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami – ich minimalna liczba zależy od wybranej kategorii działania. Partnerami w projektach mogą być również organizacje i instytucje z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem. Lista krajów uprawnionych do partnerstwa w poszczególnych kategoriach działań znajduje się w Przewodniku po programie.

Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2 o charakterze centralnym: aplikacje wypełnia się w języku angielskim i składa bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli, wybierając odpowiednie działanie z listy na stronie Funding & tender opportunities.

Z przykładami zrealizowanych projektów można zapoznać się na stronie Agencji, w wyszukiwarce Projects results. Partnerów do projektu można szukać poprzez wyszukiwarkę Partner search.

Terminy składania wniosków
w dziedzinie sportu

 

Partnerstwa współpracy, Partnerstwa na małą skalę, Niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe – 23 marca 2022 r., do godz. 17.00

 

Budowanie potencjału – 7 kwietnia 2022 r., do godz. 17.00

 

Dokumenty, procedury i ogłoszenia o konkursach wniosków są publikowane na portalu:

Funding & Tender Opportunities
zamknij komunikat

Działania Jean Monnet. Poznaj szczegóły!

Celem działań Jean Monnet jest wspieranie wysokiej jakości nauczania i badań w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i międzykulturowości.

Jean Monnet jest też narzędziem dyplomacji publicznej wspierającej krzewienie wartości i postaw promowanych przez Unię Europejską w relacjach z krajami partnerskimi.

Akcją Jean Monnet zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły