Oferta programu Erasmus+ na lata 2021-27 w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – Akcje centralne – edycja 2021

Edukacja szkolna – Akcje centralne

                                                       

 

Akademie nauczycielskie       

Szkolenia dla nauczycieli                  

Sieci szkół

Działania

Tworzenie sieci współpracy, programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w obszarach priorytetowych UE (cyfryzacja, włączanie społeczne, zrównoważony rozwój).

Tworzenie programów kształcenia i szkolenia nauczycieli w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej – celów, sposobów działania i wartości stanowiących
podstawę jej funkcjonowania.

Współpraca międzynarodowa szkół, wymiana doświadczeń, metod, wiedzy, mobilności w celu prowadzenia wspólnych zajęć, tworzenie bazy wiedzy dot. kwestii związanych z Unią Europejską.

Partnerstwo

Min. trzy instytucje z trzech krajów programu

Jedna uprawniona instytucja z kraju programu 

Min. pięć szkół z min. trzech krajów programu

Czas trwania

36 miesięcy

36 miesięcy

36 miesięcy

Dofinansowanie  

maks. 1 500 000 euro
80% kosztów uprawnionych

maks. 300 000 euro
80% kosztów uprawnionych

maks. 300 000 euro
80% kosztów uprawnionych

Finansowanie

kwota ryczałtowa

kwota ryczałtowa

kwota ryczałtowa

Termin składania  wniosków

7 września 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

2 czerwca 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

2 czerwca 2021 r.
godz. 17:00 czasu brukselskiego

Miejsce składania    wniosków

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Typy działań

 • Akademie nauczycielskie (Partnerstwa na rzecz doskonałości)

  W ramach Akcji 2, Partnerstw na rzecz doskonałości, instytucje zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe nauczycieli mają możliwość tworzenia Akademii nauczycielskich. Akademie będą rozwijać europejskie i międzynarodowe perspektywy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli, uwzględniając priorytety UE w zakresie polityki edukacyjnej, oraz przyczynią się do osiągnięcia celów europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

  Partnerstwo realizujące projekt Akademii nauczycielskiej musi składać się z co najmniej trzech instytucji z trzech krajów programu (instytucje o szerszym zasięgu działania, uznane na szczeblu krajowym), w tym co najmniej dwóch instytucji zajmujących się kształceniem nauczycieli oraz co najmniej jednej instytucji zajmującej się doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz co najmniej jednej szkoły służącej jako szkoła ćwiczeń (szkoła może być partnerem stowarzyszonym).

  Akademie nauczycielskie w ramach realizowania 3-letnich projektów będą oferowały możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez:

  • zwiększanie europejskiego wymiaru kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez współpracę międzynarodową – tworzenie sieci współpracy;

  • opracowywanie i testowanie strategii i programów na rzecz skutecznego, dostępnego i dającego się przenieść do innych kontekstów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w następujących obszarach: uczenie się w świecie cyfrowym, zrównoważony rozwój, włączenie społeczne;

  • oferowanie nauczycielom kursów, modułów i innych możliwości uczenia się w ww. obszarach;

  • opracowywanie i testowanie modeli mobilności (wirtualnej, fizycznej i mieszanej) w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, po to by podnieść jakość i liczbę mobilności, a także by uczynić z mobilności integralną część oferty kształcenia nauczycieli w Europie.

  Wniosek będzie oceniany w 4 obszarach: adekwatność do priorytetów Erasmus+, jakość planu projektu, jakość zespołu projektowego oraz wpływ projektu, łącznie maksimum 100 punktów. Możliwość uzyskania dofinansowania będą miały projekty, które otrzymają co najmniej 60 punktów oraz co najmniej 18 punktów w ramach kryterium pierwszego, co najmniej 13 w ramach kryterium drugiego oraz co najmniej 11 punktów w ramach pozostałych kryteriów.

  Maksymalne dofinasowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej może wynieść 1 500 000 euro. Wnioskodawca przygotowuje kosztorys, który po ewentualnych korektach może uzyskać finansowanie na poziomie 80% całkowitych kosztów.

  Wnioski należy składać do European Education and Culture Executive Agency (EACEA) z siedzibą w Brukseli.

  Termin składania wniosków to 7 września 2021 r. do godz. 17.00 czasu brukselskiego.

  Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

 • Szkolenia dla nauczycieli (Jean Monnet)

  W ramach inicjatywy Jean Monnet ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz uczelnie wyższe mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie organizacji szkoleń, które dotyczyć będą celów, sposobów działania i wartości stanowiących podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

  Dostrzeżono, że wiedza na temat Unii Europejskiej jest niewystarczająca wśród obywateli krajów członkowskich, co może prowadzić do dezinformacji, a to z kolei zwiększa rozczarowanie ludzi Unią i jej polityką.

  Zaradzenie temu stanowi rzeczy upatrywane jest w wyposażeniu nauczycieli w solidną wiedzę oraz umiejętności metodyczne, tak by mogli organizować dla swoich uczniów zajęcia na temat Unii Europejskiej w sposób ciekawy i angażujący.

  Ośrodki doskonalenia nauczycieli i uczelnie wyższe mogłyby wspomagać przygotowanie nauczycieli do tego przedsięwzięcia, prowadząc 3-letnie projekty, w ramach których odbywałyby się szkolenia nauczycieli, w tym w formie nauczania na odległość. Szkolenia mogą przybrać następującą formę:

  • szkolenia w zakresie metod nauczania nt. Unii Europejskiej;

  • szkolenia w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej;

  • nauczanie o Unii Europejskiej, które uzupełnia już istniejące kursy;

  • seminaria, kursy letnie i intensywne, inne rodzaje doświadczeń edukacyjnych dotyczących Unii Europejskiej z udziałem innych zainteresowanych stron.

  Szkolenia powinny mieć charakter formalny i kończyć się uzyskaniem certyfikatu.

  Wniosek będzie oceniany w 4 obszarach: adekwatność do priorytetów inicjatywy Jean Monnet i grupy docelowej, jakość planu projektu, jakość zespołu projektowego oraz wpływ projektu, łącznie maksimum 100 punktów. Możliwość uzyskania dofinansowania będą miały projekty, które otrzymają co najmniej 70 punktów oraz co najmniej 15 punktów w ramach każdego z ocenianych obszarów.

  Maksymalne dofinasowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej może wynieść 300 000 euro. Wnioskodawca przygotowuje kosztorys projektu, który po ewentualnych korektach może uzyskać finansowanie na poziomie 80% całkowitych kosztów.

  Wnioski należy składać do European Education and Culture Executive Agency (EACEA) z siedzibą w Brukseli.

  Termin składania wniosków to 2 czerwca 2021 r. do godz. 17.00 czasu brukselskiego.

  Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

 • Sieci szkół (Jean Monnet)

  W ramach inicjatywy Jean Monet szkoły ogólnokształcące i zawodowe mają możliwość tworzenia sieci służących wymianie doświadczeń i wiedzy w obszarze zagadnień dotyczących Unii Europejskiej oraz krótkich wyjazdów nauczycieli do szkół partnerskich w celu wspólnego nauczania.

  Podstawą współpracy są:

  • wymiana informacji na temat treści i wyników stosowanych metodologii kształcenia;

  • mobilność w celu wspólnego nauczania;

  • wzmocnienie współpracy między szkołami w celu poszerzenia doświadczeń na poziomie europejskim.

  Spodziewanym efektem współpracy w ramach sieci będą:

  • wiedza na temat skutecznych praktyk w zakresie przekazywania uczniom wiedzy o Unii Europejskiej;

  • zwiększenie integrowania treści dotyczących Unii Europejskiej z treściami nauczania;

  • zwiększenie potencjału zaangażowania międzynarodowego szkół.

  Wniosek będzie oceniany w 4 obszarach: adekwatność do priorytetów inicjatywy Jean Monnet i grupy docelowej, jakość planu projektu, jakość zespołu projektowego oraz wpływ projektu, łącznie maksimum 100 punktów. Możliwość uzyskania dofinansowania będą miały projekty, które otrzymają co najmniej 70 punktów oraz co najmniej 15 punktów w ramach każdego z ocenianych obszarów.

  Maksymalne dofinasowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej może wynieść 300 000 euro. Wnioskodawca przygotowuje kosztorys projektu, który po ewentualnych korektach może uzyskać finansowanie na poziomie 80% całkowitych kosztów.

  Wnioski należy składać do European Education and Culture Executive Agency (EACEA) z siedzibą w Brukseli. Oznaczenie zaproszenia do składania wniosków: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-NET.

  Termin składania wniosków to 2 czerwca 2021 r. do godz. 17.00 czasu brukselskiego.

  Szczegółowe informacje są dostępne w Przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie European Education and Culture Executive Agency (EACEA).